Informació econòmica

C.1 Pressupost (9.1.f)

C.2 Cuentas anuales (9.1.h)

C.3 Contractes i encàrrecs a mitjans propis PLACE  REGCON

  • Objecte, tipus, durada, import de licitació i d’adjudicació, procediment, publicitat, nombre de licitadors, identitat de l’adjudicatari o indicació que s’ha quedat desert
  • Modificacions, desistiments, renúncies, pròrrogues, resolució del contracte, nul·litat, revisions de preus i cessió de contractes
  • Contractes menors
  • Dades estadístiques

C.4 Convenis (9.1.c) 2015 2016 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023

C.5 Encomanes de gestió subscrites (9.1.d)

C.6 Subvencions i ajudes públiques (9.1.e)

C.7 PMP (9.1.k)

PMP DESEMBRE 2017
PMP 2018
PMP 2019
PMP 2020
PMP 2021
PMP 2022
PMP 2023 
PMP 2024 Abril

C.8 Inventari de Béns i drets (9.1.l)

C.9 Cost campanyes de publicitat i de promoció institucional i patrocinis (9.1.n)

Campanyes difusió 2016

C.10 Estadístiques i enquestes (9.1.o)

C.11 En el seu cas caixa fixa (9.1.m)

C.12 Patrocinis 2015  2016  2017 2018  2019 2020  2021  2022  2023

C.13 Comptes obertes