Política de privacitat

Identitat del responsable del tractament

Titular: Institut Valencià d’Art Modern, d’ara en avant “IVAM” o “l’entitat”
Domicili: carrer Guillem de Castro núm.118 de València, província de València
CIF: Q9655140C
Web site: www.ivam.es
Email contacte: ivam@ivam.es

Delegat de Protecció de Dades:

DPD: Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València
dpdsectorpublico@gva.es. Tel 961922421

De conformitat amb la legislació de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l’usuari queda informat que les dades personals proporcionades seran tractats pel responsable del tractament únicament per a les finalitats descrites en el formulari corresponent.

L’usuari queda així mateix informat que el fet de no facilitar les dades que figuren en els formularis existents en la web suposa la impossibilitat de complir amb la finalitat per a la qual les dades són recollides.

Enviament d’informació comercial per qualsevol mig, inclosos mitjans electrònics

En el cas que vosté, en qualsevol dels formularis existents en la web de l’IVAM haja donat el seu consentiment a l’enviament d’informació sobre les activitats de l’IVAM, o no s’haja oposat a aquest tractament en cas de basar-se en l’interés legítim per considerar l’empresa que existeix una relació jurídica amb vosté, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionats seran tractats per l’IVAM per a mantindre-li informat sobre les seues activitats, emparant-se l’empresa en el seu interés legítim, o bé en el seu consentiment en marcar la casella acceptant la present Política de Privacitat.

Així mateix, l’informem que l’entitat conservarà les seues dades mentre es mantinga la relació jurídica amb vosté i no s’opose a rebre informació, o mentre no es produïsca la revocació del seu consentiment, sense perjudici de la seua conservació mentre persistisquen les obligacions legals aplicables a l’IVAM.

De la mateixa manera l’informem que, en cas que la base legitimadora siga l’interés legítim, vosté pot oposar-se al tractament de les dades amb les finalitats apuntades en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un email a ivam@ivam.es.

Contacte

En el cas en el qual vosté haja emplenat el formulari de contacte existent en la web de l’IVAM, l’informem que, d’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, les dades de caràcter personal proporcionats seran tractats per a resoldre la seua consulta, emparant-se l’IVAM en el seu consentiment en emplenar i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant la present Política de Privacitat.

Així mateix, l’informem que les seues dades de caràcter personal seran tractats durant el temps estrictament necessari per a atendre la seua sol·licitud, mentre vosté no revoque el seu consentiment o exercite els drets d’oposició o supressió, i sense perjudici de la seua conservació mentre persistisquen les obligacions legals aplicables a l’IVAM.

Newsletter (Subscripció al Butlletí Informatiu)

En el cas que vosté haja emplenat el formulari de Newsletter (subscripció al Butlletí Informatiu) existent en la web de l’IVAM o haja marcat la casella corresponent per a autoritzar el seu enviament, l’informem que, d’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, les dades de caràcter personal proporcionats seran tractats per a gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’IVAM a través de la seua subscripció, emparant-se l’empresa en el seu consentiment en emplenar i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant la present Política de Privacitat.

Així mateix, l’informem que les seues dades de caràcter personal seran tractats durant el temps estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual les dades van ser recollides, mentre vosté no revoque el seu consentiment o exercite els drets d’oposició o supressió, i sense perjudici de la seua conservació mentre persistisquen les obligacions legals aplicables a l’IVAM.

Compra

En el cas que vosté haja emplenat el formulari de compra existent en la web de l’IVAM, l’informem que, d’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, les dades de caràcter personal proporcionats seran tractats per a oferir-li els serveis de compra dels productes de l’IVAM, emparant-se l’empresa en el seu consentiment, en emplenar i enviar el formulari de compra i en marcar la casella acceptant la Política de Privacitat i les condicions generals de contractació.

Igualment, l’informem que les seues dades de caràcter personal seran tractats mentre es mantinga la relació jurídica amb vosté o mentre no es produïsca la revocació del seu consentiment o exercite els drets d’oposició o supressió, i sense perjudici de la seua conservació mentre persistisquen les obligacions legals aplicables a l’IVAM.

Beques i Convocatòries

En el cas que vosté haja emplenat el formulari de sol·licitud de Beca o Convocatòria d’ocupació existent en la web de l’IVAM, l’informem que, d’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, les dades de caràcter personal proporcionats seran tractats per a gestionar la seua candidatura i així incloure-li en els processos de selecció. A més, amb la formalització de la seua petició de beca o convocatòria d’ocupació, se l’informa que les seues dades podran ser cedits a altres administracions en cas que que això resulte obligatori per disposició legal, i publicats en la web per a garantir la transparència dels resultats, tant de la llista d’admissió com, una vegada finalitzat el procés, de les acceptacions i les exclusions, emparant-se l’IVAM en el seu consentiment, en emplenar i enviar el formulari corresponent i en marcar la casella acceptant la present Política de Privacitat.

Així mateix, l’informem que les seues dades de caràcter personal seran tractats durant el temps estrictament necessari per a gestionar les sol·licituds rebudes, i que es conservaran durant el termini de 24 mesos mentre vosté no revoque el seu consentiment o exercite els drets d’oposició o supressió, i sense perjudici de la seua conservació per més termini mentre persistisquen les obligacions legals aplicables a l’IVAM.

Registre / El meu compte

En el cas que vosté haja emplenat el formulari de registre (El meu compte) existent en la web de l’IVAM, l’informem que, d’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, les dades de caràcter personal proporcionats seran tractats per a registrar-li com a client, emparant-se l’IVAM en el seu consentiment, en emplenar i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant la present Política de Privacitat.

Així mateix, l’informem que les seues dades de caràcter personal seran tractats mentre es mantinga la relació jurídica amb vosté o mentre no es produïsca la revocació del seu consentiment o exercite els drets d’oposició o supressió, i sense perjudici de la seua conservació mentre persistisquen les obligacions legals aplicables a l’IVAM.

Amics de l’IVAM

En el cas que vosté haja emplenat el formulari de registre (Amics de l’IVAM) existent en la web de l’IVAM, l’informem que, d’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, les dades de caràcter personal proporcionats seran tractats per a gestionar la seua sol·licitud, procedir a l’emissió de la seua documentació acreditativa i el registre com a soci, emparant-se l’IVAM en el seu consentiment, en emplenar i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant la present Política de Privacitat.

Igualment, l’informem que les seues dades de caràcter personal seran tractats mentre es mantinga la relació jurídica amb vosté o mentre no es produïsca la revocació del seu consentiment o exercite els drets d’oposició o supressió, i sense perjudici de la seua conservació mentre persistisquen les obligacions legals aplicables a l’IVAM.

Carnet Biblioteca

En el cas que vosté haja emplenat el formulari de registre existent en la web de l’IVAM (Carnet biblioteca), l’informem que, d’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, les dades de caràcter personal proporcionats seran tractats per a gestionar els tràmits de sol·licitud i ús del servei, i per a procedir a l’emissió de la seua documentació acreditativa, emparant-se l’IVAM en el seu consentiment, en emplenar i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant la present Política de Privacitat.

D’igual manera, l’informem que les seues dades de caràcter personal seran tractats mentre es mantinga la relació jurídica amb vosté o mentre no es produïsca la revocació del seu consentiment o exercite els drets d’oposició o supressió, i sense perjudici de la seua conservació mentre persistisquen les obligacions legals aplicables a l’IVAM.

Menors i visites de col·legis

En aquells supòsits en els quals l’IVAM tracte dades de menors de 14 anys, es comptarà amb el consentiment dels pares o tutors legals d’aquests menors. Per a això, l’IVAM facilita un formulari de consentiment per al tractament de dades de menors en el qual els pares podran donar o denegar el consentiment per al tractament de dades de menors de 14 anys.

En el cas en el qual vosté haja emplenat el formulari d’activitats de tallers i visites per a menors de 14 entregat abans de cada activitat, l’informem que, d’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, les dades de caràcter personal obtinguts del menor podran ser tractats per a la publicació d’imatges en la Web i xarxes socials de l’IVAM, amb l’única fi d’il·lustrar l’activitat o taller, emparant-se l’Entitat en el seu consentiment, en emplenar el formulari de consentiment per al tractament de dades de menors i marcar la casella acceptant la Política de Privacitat, excepte oposició expressa a això.

Igualment, l’informem que les dades del menor de 14 anys de caràcter personal seran tractats mentre es mantinga la relació jurídica amb Vosté i no es produïsca la revocació del seu consentiment o mentre vosté no exercite els drets d’oposició o supressió, i sense perjudici de la seua conservació mentre persistisquen les obligacions legals aplicables a l’IVAM.

L’IVAM no es fa responsable de les dades personals dels menors de 14 anys que es tracten per part dels col·legis i centres educatius que organitzen visites col·lectives o tallers d’activitats en l’IVAM els qui hauran de comptar amb les corresponents autoritzacions dels pares o tutors dels menors.

Respecte a tots els tractaments

Comunicació de dades a tercers

No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal. No obstant això, és possible que, per a la correcta prestació dels serveis, l’IVAM haja de comunicar determinades dades personals a tercers que li presten serveis, exclusivament per al correcte funcionament de l’Entitat o per a la correcta execució del contracte o servei. En qualsevol cas, aquestes comunicacions de dades que podrien realitzar-se es faran com a encarregat de tractament per part de dites terceres, per a la prestació de serveis a l’IVAM, la qual cosa implicarà l’accés per part del tercer a la informació de caràcter personal.

En aquest sentit, l’IVAM comptarà amb els corresponents contractes per encàrrec de tractament amb els tercers que tracten o accedisquen a les dades de caràcter personal de l’IVAM, en compliment dels establit en la normativa de Protecció de Dades.

Exercici de drets

Igualment l’informem que compta amb els drets accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, respecte de les seues dades de caràcter personal, així com amb la possibilitat de revocar el seu consentiment, podent-los exercitar remetent un correu electrònic a ivam@ivam.es . Ha de tindre en compte que vosté podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

L’IVAM respondrà en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. No obstant això, haurà de tindre’s en compte la possibilitat de pròrroga de dos mesos atesa la complexitat de la sol·licitud, així com al nombre de sol·licituds. Aquesta pròrroga serà informada en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud.

Finalment, especialment quan vosté no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Manteniment de les dades

L’interessat es compromet a mantindre les dades proporcionades a l’IVAM degudament actualitzats. Quan les dades facilitades per l’interessat siguen falsos, incomplets, no actualitzats o inexactes, aquest serà responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, material o immaterial, que per causa d’això es poguera ocasional a un tercer o a l’IVAM.

L’IVAM es reserva el dret a extingir els serveis proporcionats a l’interessat, així com qualsevol relació, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en dret.

Ús de galetes

Cliqueu ací per a obtindre informació sobre l’ús de cookies.

Seguretat de les dades

L’IVAM té implementats en els seus centres de treball, museu, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc., mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

També ha adoptat les mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc., que eviten l’accés de tercers a les dades sense autorització, la destrucció, la modificació, la reproducció, la divulgació, la transmissió o la reutilització d’aquests.

Malgrat això, sempre que proporcione informació personal en la xarxa, existeix el risc que terceres persones, el control de les quals queda fora del nostre abast, puguen interceptar aquesta informació i utilitzar-la. Encara que en l’IVAM ens esforcem per protegir la informació personal i la seua privacitat no podem garantir la seguretat de la informació que revele a través de la xarxa i sota la seua responsabilitat.

Vigència i modificació de la política de privacitat

La Política de Privacitat establida per l’IVAM està en vigor des de la data de la seua publicació en la web corresponent; l’usuari pot arxivar-la i/o reproduir-la.

La present Política podrà ser modificada per causa de canvis en els requisits establits per la legislació vigent a cada moment, per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i estratègia empresarial de l’IVAM. La publicació i accés per part dels usuaris, serà realitzada a través d’aquest mateix lloc, entenent-se que les relacions establides amb els mateixos amb anterioritat al canvi es regiran per les normes previstes en el moment en què es va accedir al lloc web per al seu establiment.