Ut pictura poesis: complicitats i correspondències

Exposició